fbpx

Ogólne Warunki Świadczenia Usług

OGÓLNE WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW DOTYCHĄCYCH ORGANIZACJI WEBINARÓW, KONFERENCJI ONLINE, FILMÓW SZKOLENIOWYCH I PODCASTÓW

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów (OWU) określają postanowienia umów zawieranych przez WEBCOMM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rzymowskiego 30 / 313b, 02-697 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla. M. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000834924, NIP 521-389-37-57, Regon 385824100 (WEBCOMM) z przedsiębiorcami (ZLECENIODAWCAMI) w zakresie wykonywania umów na realizację webinarów, konferencji online dla osób wskazanych przez ZLECENIODAWCÓW oraz realizację filmów szkoleniowych i podcastów.
 2. OWU stanowią integralną część każdej umowy zawieranej przez WEBCOMM. Strony mogą w sposób odmienny uregulować pozostałe postanowienia umowne, jednak regulacja taka wymaga wyraźnej zgody obu Stron.

II. PRZEDMIOT UMÓW ZAWIERANYCH PRZEZ WEBCOMM

 1. Przedmiotem umów zawieranych przez WEBCOMM jest przygotowanie i realizacja webinarium, konferencji online, filmu szkoleniowego lub podcastu (USŁUGA) w zakresie ustalonym przez WEBCOMM i ZLECENIODAWCĘ w FORMULARZU ZLECENIA.
 2. FORMULARZ ZLECENIA określa w szczególności:

a) datę wykonania USŁUGI,
b) czas trwania USŁUGI,
c) wykaz czynności wchodzących w skład USŁUGI, mogących polegać na:

  • założeniu i przygotowaniu konta w programie do webinariów
  • przygotowaniu landing page w serwisie webcasty.pl
  • założeniu wirtualnego pokoju, umieszczeniu w nim logo ZLECENIODAWCY, stworzeniu za pomocą narzędzia dostępnego w programie do webinariów formularza rejestracji na webinar
  • realizacji webinaru od strony technicznej
  • poprowadzeniu moderacji webinaru
  • przygotowaniu statystyki z webinaru
  • wykonaniu nagranie systemowego z webinaru w programie do webinarów
  • wykonaniu dedykowanego nagranie webinaru w wysokiej jakości
  • wykonaniu postprodukcji nagrania z webinaru
  • wykonaniu nagrania filmu szkoleniowego
  • stworzeniu scenariusza filmu szkoleniowego
  • wykonaniu nagrania podcastu

d) wykaz zasobów materiałowych i osobowych, które zapewnia WEBCOMM, przykładowo takich jak:

  • studio do realizacji webinarów lub filmów z określeniem liczby godzin korzystania ze studio
  • skład zespołu realizacyjnego: opiekuna klienta, moderatora webinaru, operatora kamery, realizatora wizji, realizatora dźwięku, wizażystki
  • sprzęt techniczny do realizacji USŁUGI
  • oprogramowanie do realizacji webinarów z określeniem liczby UCZESTNIKÓW

e) imię i nazwisko oraz adres e-mail i telefon komórkowy wyznaczonego przez ZLECENIODAWCĘ koordynatora do kontaktu z WEBCOMM,
f) liczbę UCZESTNIKÓW webinaru (jeśli dotyczy),
g) sposób odbioru zlecenia,
h) wysokość netto wynagrodzenia za wykonanie USŁUGI z rozbiciem na transze,
i) terminy zapłaty wynagrodzenia,
j) odesłanie do linku ze stroną zawierającą OWU.

III. WYKONANIE USŁUGI

 1. O ile w FORMULARZU ZLECENIA nie uzgodniono inaczej, miejscem wykonania USŁUGI jest studio WEBCOMM przy ul. Rzymowskiego 30/313B w Warszawie.
 2. ZLECENIODAWCA zobowiązuje się do udzielania WEBCOMM wszelkich informacji niezbędnych do realizacji USŁUGI w terminach i w sposób wskazany przez WEBCOMM i w tym celu wyznacza koordynatora do kontaktu z WEBCOMM.
 3. W ramach realizacji USŁUGI WEBCOMM może korzystać z usług podwykonawców.
 4. Za działania lub zaniechania podwykonawców WEBCOMM odpowiada jak za własne działania lub zaniechania.
 5. WEBCOMM zobowiązuje się świadczyć usługi z należytą starannością wymaganą od profesjonalisty oraz zapewnić ich jakość na poziomie równym lub wyższym od standardów obowiązujących w swojej branży.
 6. WEBCOMM ma prawo umieścić logo ZLECENIODAWCY na swojej strony webcomm.eu w sekcji Klienci, na co ZLECENIODAWCA wyraża zgodę.
 7. Wszelkie dane o charakterze handlowym, w tym warunki wynagrodzenia lub informacje związane z organizacją przedsiębiorstwa każdej ze Stron, uzyskane przez drugą Stronę w trakcie negocjacji i wykonywania umowy, będą traktowane, jako tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, niezależnie od tego czy Strona podjęła niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, z zastrzeżeniem, iż Strony są uprawnione do ujawnienia informacji w zakresie wymaganym przez prawo, w tym na żądanie uprawnionych organów.

IV. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Strony ustalają w FORMULARZU ZLECENIA kwotę należną WEBCOMM z tytułu wykonania USŁUGI (WYNAGRODZENIE) wraz z opłatą za licencję za oprogramowanie do webinarów dla wskazanej w FORMULARZU ZAMÓWIENIA liczby UCZESTNIKÓW.
 2. WYNAGRODZENIE powiększa się każdorazowo o należny podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
 3. WYNAGRODZENIE płatne będzie na podstawie wystawionych przez WEBCOMM faktur VAT na rachunek wskazany na fakturze VAT.
 4. ZLECENIODAWCA wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
 5. Jako dzień płatności Strony przyjmują dzień uznania kwoty wynagrodzenia na rachunku bankowym WEBCOMM.
 6. O ile w FORMULARZU ZLECENIA nie uzgodniono inaczej, płatność WYNAGRODZENIA za wykonanie USŁUGI następuje w dwóch transzach, tj.:

a) kwota w wysokości 25% WYNAGRODZENIA w terminie 7 (siedmiu) dni od podpisania FORMULARZA ZLECENIA,

b) kwota pozostałego WYNAGRODZENIA w wysokości w terminie 14 (czternastu) dni po zrealizowaniu USŁUGI albo w terminie 14 dni od wystąpienia zdarzenia wskazanego w § VI. ust. 5 i 6 OWU.

7. Dzień doręczenia przez WEBCOMM faktury VAT jest tożsamy z dniem przesłania faktury ZLECENIODAWCY przez WEBCOMM.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. Żadna ze Stron nie jest odpowiedzialna za niewykonanie swoich zobowiązań umownych w stopniu, w jakim opóźnienie w działaniu lub inne niewykonanie zobowiązań jest wynikiem Siły Wyższej. Przez Siłę Wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia w dacie zawarcia Umowy, w szczególności wojny, mobilizacje, zamknięcie granic, zamieszki, rozruchy i akty terrorystyczne, katastrofalne działanie sił przyrody, strajki generalne czy akty władzy państwowej.
 2. WEBCOMM nie będzie odpowiedzialny za żadne szkody, jeśli oprogramowanie do webinarów nie będzie działać prawidłowo z przyczyn od niego niezależnych.
 3. WEBCOMM nie będzie odpowiedzialny za żadne szkody, jeśli portale społecznościowe, na które będzie wysyłany sygnał audio i wideo nie będą działać prawidłowo z przyczyn od niego niezależnych.
 4. WEBCOMM nie będzie odpowiedzialny za brak dostępu do internetu po stronie ZLECENIODAWCY lub osób uczestniczących w nagraniu zdalnie, a także osób UCZESTNIKÓW.

VI. SKUTKI ODWOŁANIA REALIZACJI USŁUGI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

 1. ZLECENIODAWCA jest upoważniony do jednorazowej zmiany terminu realizacji USŁUGI, o czym zobowiązany jest pisemnie oraz mailowo powiadomić WEBCOMM na co najmniej 20 dni roboczych przed terminem realizacji USŁUGI przy jednoczesnym zaproponowaniu minimum trzech nowych potencjalnych terminów realizacji USŁUGI nie bardziej odległych niż 30 dni od terminu wskazanego w FORMULARZU ZLECENIA.
 2. Za skuteczne poinformowanie WEBCOMM, o którym mowa w § VI. ust. 1 OWU, Strony rozumieją dojście powiadomienia do WEBCOMM.
 3. W sytuacji wskazanej w § VI. ust. 1 OWU WEBCOMM w drodze korespondencji mailowej wskaże nowy termin realizacji USŁUGI, biorąc pod uwagę w miarę możliwości propozycje ZLECENIODAWCY złożone w tym zakresie. Nowy termin realizacji USŁUGI wskazany przez WEBCOMM jest dla Stron wiążący.
 4. W przypadku odwołania terminu realizacji USŁUGI przez ZLECENIODAWCĘ w terminie krótszym niż 20 dni roboczych, ale nie później niż na 10 dni roboczych przed terminem realizacji USŁUGI określonym w FORMULARZU ZAMÓWIENIA, ZLECENIODAWCA jest zobowiązany do zapłaty na rzecz WEBCOMM WYNAGRODZENIA wskazanego w § IV. ust. 6 pkt a) OWU bez realizacji USŁUGI.
 5. W przypadku odwołania terminu realizacji USŁUGI przez Zleceniodawcę w terminie krótszym niż 10 dni roboczych przed terminem realizacji USŁUGI określonym FORMULARZU ZAMÓWIENIA, ZLECENIODAWCA jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy całości wynagrodzenia wskazanego w § IV. ust. 6 OWU bez realizacji USŁUGI.
 6. Kolejna zmiana terminu stanowi zlecenie wykonania nowej usługi i nie zwalnia ZLECENIODAWCY z obowiązku zapłaty w pełnej wysokości WYNAGRODZENIA wskazanego w § IV. ust. 6 OWU.
 7. W przypadku konieczności odwołania terminu realizacji USŁUGI przez WEBCOMM, w tym z powodu kwestii technicznych od niego niezależnych, WEBCOMM w porozumieniu ze ZLECENIODAWCĄ wyznaczy termin realizacji USŁUGI w najbliższym możliwym terminie.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 Jeśli w związku z wykonywaniem USŁUGI będą przetwarzane dane osobowe, Zleceniobiorca podpisze ze Zleceniodawcą stosowną umową dotyczącą tej czynności.

 VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych OWU mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie spory dotyczące stosowania lub interpretacji OWU strony będą regulować w toku wzajemnych konsultacji, a w razie braku porozumienia skierują spór do sądu właściwego dla siedziby WEBCOMM.
 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia OWU muszą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Niniejsze OWU są ogólnodostępne na stronie WEBCOMM https://webcomm.eu/ogolne-warunki-swiadczenia-uslug/
Call Now Button